O Universitas Technica et Humanitasis

Universitas Technica et Humanitasis jest e-uczelnią platformą edukacyjną typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses) działająca na podstawie decyzji nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning).

Universitas Technica et Humanitasis to edukacyjna marka handlowa należącą do Fundacji Pro Economico Bono, która jest instytucją szkoleniowa wpisaną do Rejestru Instytucji szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.02/00194/2020, oraz podlega właściwemu ministerstwu sprawującemu nadzór nad jej działalnością Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000785090.

Kursy składają się z kilkudziesięciu minut wykładowych, a także z dodatkowych materiałów – artykułów naukowych, czy zestawów ćwiczeń i testów. Wszystko to pozwoli Uczestnikom wygodnie przyswajać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania bez konieczności wychodzenia z domu. Ukończenie kursu wymaga jak to na e-uczelni, zdania egzaminu, którego zaliczenie umożliwi pobranie certyfikatu ukończenia kursu.

Obok kursów na platformie edukacyjnej można także znaleźć e-podręczniki, które pozwalają uzupełnić i poszerzać wiedzę.

Universitas Technica et Humanitasis jest projektem finansowanym przez Fundację Pro Economico Bono i działa pod jej patronatem.

Władze Universitas Technica et Humanitasis:
prof. hon. dr inż. dr h.c. Robert Jeżewski, prof. konsult. UTeH – Prezydent
mgr Łukasz Jarosz – Vice Prezydent
mgr Aneta Wolak – Kanclerz

Rada Universitas Technica et Humanitasis:
prof. hon. dr inż. dr h.c. Robert Jeżewski, prof. konsult. UTeH – Przewodniczący
dr Andrzej Talaga – Członek
mgr Marcin Kuta – Członek
mgr Anna Jasińska – Członek

Zespół Universitas Technica et Humanitasis:
mgr Marcin Kuta – Dyrektor ds. Prawnych
mgr inż. Tomasz Kacyk – Dyrektor ds. Marketingu
mgr inż. Jan Kolczasty – Dyrektor ds. Technicznych