Universitas Technica et Humanitasis

Universitas Technica et Humanitasis jest e-uczelnią platformą edukacyjną typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses) działająca na podstawie decyzji nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning).

Universitas Technica et Humanitasis to edukacyjna marka handlowa należącą do Fundacji Pro Economico Bono, która jest instytucją szkoleniowa wpisaną do Rejestru Instytucji szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.02/00194/2020, oraz podlega właściwemu ministerstwu sprawującemu nadzór nad jej działalnością Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000785090.

Universitas Technica et Humanitasis jest projektem finansowanym przez Fundację Pro Economico Bono i działa pod jej patronatem.