Statut

STATUT FUNDACJI PRO ECONOMICO BONO
(tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2019 roku)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Część wstępna]

 1. Fundacja Pro Economico Bono (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Roberta Jeżewskiego, zwanego dalej: „Fundatorem”, aktem notarialnym Repetytorium A nr 1668/2019 sporządzonym w dniu 3 kwietnia 2019 roku we Wrocławiu.
 2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

§ 2 [Osobowość prawna; oznaczenia wyróżniające]

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 3 [Zakres czasowy działania Fundacji]

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4 [Siedziba i zakres terytorialny działania Fundacji]

 1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.
 4. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5 [Cele statutowe Fundacji]

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

 1. aktywizacji zawodowej osób bez pracy, zmniejszającą negatywne skutki bezrobocia m.in. wśród absolwentów i kobiet, a w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych;
 2. szerzenia wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych przedsiębiorczych postaw, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, samodzielności ekonomicznej, innowacyjności oraz efektywnej komunikacji związanej z działalnością gospodarczą;
 3. inicjowania działań samopomocowych w środowisku bezrobotnych i ludzi biednych;
 4. przyczyniania się do stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządowej w zakresie realizacji programów dotyczących aktywnych form zwalczania bezrobocia;
 5. promowania zasady równości płci i zakazu dyskryminacji w prawie i w praktyce we wszystkich sferach życia społecznego, politycznego, zawodowego i rodzinnego;
 6. aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym w szczególności poprzez wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nie ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego;
 7. pomocy społecznej;
 8. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 9. działalności charytatywnej;
 10. ochrony i promocji zdrowia;
 11. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 12. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 13. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 14. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 15. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 16. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 18. promocji i organizacji wolontariatu;
 19. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 20. wspierania partycypacji społecznej i obywatelskiej;
 21. wspierania integracji międzypokoleniowej;
 22. wspierania aktywności lokalnej;
 23. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku, w zakresie określonym w pkt 1-22. 

§ 6 [Formy realizacji celów statutowych]

 1. Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
  1) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej;
  2) inicjowania, organizowania i przeprowadzania szkoleń dla bezrobotnych;
  3) prowadzenia różnorodnych form poradnictwa prawno-społecznego, rodzinnego i doradztwa zawodowego;
  4) realizowania programów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną bezrobotnych osób niepełnosprawnych;
  5) prowadzenia różnych form działalności edukacyjnej takich jak: seminaria, konferencje, szkolenia, dotyczących walki z bezrobociem, uzależnieniami, aktywizacją zawodową oraz wspierających przedsiębiorczość;
  6) konsultacji i praktycznych porad z zakresu przedsiębiorczości dla osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób i instytucji zainteresowanych problematyką przedsiębiorczości;
  7) udziału w inicjatywach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, podejmowanych przez inne organizacje lub osoby;
  8) kooperacji z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, związanymi z problematyką przedsiębiorczości;
  9) doradztwa i pomocy organizacyjno-ekonomicznej oraz szkolenia członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji i jej celami;
  10) organizowanie zbiórek publicznych, w tym za pośrednictwem Internetu i innych środków przekazu i komunikacji na odległość;
  11) organizowanie i udzielanie szeroko pojętej pomocy społecznej;
  12) wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez osoby trzecie;
  13) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności organizacji pożytku publicznego;
  14) rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów;
  15) uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać działalność organizacji pożytku publicznego w Polsce;
  16) finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego;
  17) chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
  18) rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu.
 2. Fundacja nie może:
  1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2) przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 7 [Wspieranie działalności osób trzecich]

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 8 [Medale, odznaczenia i nagrody]

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

Rozdział II
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9 [Majątek Fundacji]

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych), oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10 [Dochody Fundacji]

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. świadczeń Fundatora;
 2. funduszy Unii Europejskiej;
 3. odsetek bankowych;
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 6. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
 7. darowizn, spadków i zapisów;
 8. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 11 [Przeznaczenie wybranych dochodów]

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Rozdział III
ORGANY FUNDACJI

§ 12 [Organy Fundacji]

 1. Zarząd Fundacji;
 2. Rada Fundacji.

I. Zarząd Fundacji

§ 13 [Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji]

 1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób powoływanych na czas nieoznaczony.
 3. Prezesa Zarządu Fundacji, oraz Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Fundacji Fundator.
 4. Zarząd wieloosobowy może wybrać ze swego grona jednego wiceprezesa.
 5. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku śmierci, pisemnej rezygnacji lub odwołania z pełnionej funkcji.
 6. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 14 [Kompetencje Zarządu Fundacji]

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
  2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
  3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
  5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
  6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
  7) ustalanie planów działania Fundacji;
  8) realizowanie uchwał Rady Fundacji;
  9) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
  10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
  11) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
  12) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  13) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
  14) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym.
 3. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu.
 5. W umowach lub sporach z Członkami Zarządu, Fundację reprezentować będzie Członek Organu Kontroli wskazany w jego uchwale.

§ 15 [Posiedzenia Zarządu Fundacji]

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

II. Rada Fundacji

§ 16 [Postanowienia ogólne dotyczące Rady Fundacji]

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
 2. Rada Fundacji składa się z od 3 (trzech) do 6 (sześciu) Członków.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator Robert Jeżewski, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych, spadkobiercy ustawowi Roberta Jeżewskiego.
 4. Rada Fundacji jest powoływana na czas nieoznaczony.
 5. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
 6. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 17 [Kompetencje Rady Fundacji]

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1) wskazywanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  2) nadzór nad działalnością Fundacji;
  3) opiniowanie rocznego planu finansowego Fundacji;
  4) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
  5) ocena pracy i udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Fundacji oraz przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
  6) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji;
  7) proponowanie Zarządowi Fundacji podejmowania działań w celu realizacji celów Fundacji;
  8) wyrażanie opinii w sprawie założenia lub przystąpienia Fundacji do spółek prawa handlowego i innych przedsięwzięć;
  9) wyrażanie opinii w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;
  10) wyrażanie opinii w sprawie zmiany Statutu Fundacji;
  11) wyrażanie opinii w sprawie likwidacji Fundacji;
  12) występowanie do Zarządu z wnioskami o rozpatrzenie celowości podjęcia decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją, likwidacji Fundacji lub zmiany Statutu Fundacji; 13) wyznaczenie Pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w umowach lub sporach z Członkami Zarządu.

§ 18 [Posiedzenia Rady Fundacji]

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Przewodniczącego Rady Fundacji wskazuje Fundator w oświadczeniu o powołaniu członka Rady Fundacji.
 3. Przewodniczący kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
 4. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje się za pomocą zawiadomień skierowanych do każdego z Członków Rady Fundacji w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Fundacji może zarządzić krótszy termin zawiadomienia Członków Rady Fundacji o terminie posiedzenia
 6. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji podejmuje uchwały jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Rady Fundacji, a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.
 7. Rada Fundacji może podjąć także uchwałę w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w trybie obiegowym jest ważna jeżeli za jej podjęciem opowiedziała się bezwzględna większość ogólnej liczby Członków Rady Fundacji a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 8. W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć w celu składania wyjaśnień, Prezes Zarządu Fundacji.

III. Fundator

 1. Fundator jest zapraszany przez Fundację co najmniej raz do roku celem przyjęcia sprawozdania Zarządu z realizacji przez Fundację jej celów, zapoznania się z bieżącą działalnością Fundacji i określeniem zamierzonych głównych kierunków jej działalności.
 2. Oprócz innych spraw należących do kompetencji Fundatora określonych w niniejszym Statucie, do wyłącznej kompetencji Fundatora należy podejmowanie decyzji w sprawie:
  1) zmiany celów Fundacji;
  2) zmiany Statutu Fundacji;
  3) połączenia z inną fundacją;
  4) likwidacji Fundacji;
  5) przeznaczenia majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
 3. W przypadku, gdy Fundator będący osobą fizyczną nie może wykonywać praw przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te przejdą na spadkobierców takiego Fundatora i przez nich będą wykonywane.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19 [Postanowienia końcowe]

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. W przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, podlega ona likwidacji na podstawie uchwały Fundatora. W przypadku, gdy Fundator nie może wykonywać praw przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te przejdą na spadkobierców takiego Fundatora i przez nich będą wykonywane.

Dla efektywnej realizacji celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję w sprawie połączenia podejmują w drodze uchwały Fundatorzy.