Statut

STATUT ART coliber

Art. 1

 1. Marka handlowa brzmi: ART coliber; marka handlowa może używać skrótu nazwy ART c.
 2. Siedzibą ART coliber jest Trzebnica.
 3. ART coliber to marka handlowa wchodząca w skład grupy ART Green Coliber i należąca do Pro Economico Bono Holding, którego zarządzającym jest Fundacja Pro Economico Bono.
 4. ART coliber zajmuje się tworzeniem treści w obszarze zintegrowanej komunikacji marketingowej poprzez słowno-obrazową ekspresję. Jej produktem końcowym są ulotki, plakaty, filmy tworzące osobne projekty, lub bardziej złożone przedsięwzięcia w postaci kampanii marketingowych obejmujące także copywriting i obsługę (wydruk, prowadzenie infolinii, itp.).

Art. 2

Przedmiotem działalności ART coliber jest:

 1. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 2. PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
 3. PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 4. PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 5. PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 6. PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 7. PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 8. PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 9. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

10)PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

11) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

Art. 3

 1. Kapitał zakładowy ART coliber wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1000 (tysiąc) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
 2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości aportem.

Art. 4

 1. Organ zarządzający składa się z Art Dyrektora wybieranego przez Radę Fundacji – Fundacji Pro Economico Bono.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu ART coliber uprawniony jest Art Dyrektor.
 3. Rada Fundacji nadzorująca ART coliber składa się z co najmniej 3 osób wybieranych przez Założyciela Fundacji Pro Economico Bono.
 4. Członek pierwszych organów ART coliber jest powoływany na okres pierwszej kadencji przez Radę Fundacji – Fundacji Pro Economico Bono. Kadencja organów ART coliber trwa 5 lat.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie ART coliber.

Art. 5

Rokiem obrotowym ART coliber jest rok kalendarzowy.

Art. 6

Założycielem ART coliber jest Fundacja Pro Economico Bono.