Fundacja Pro Economico Bono

Kompleksowo działamy na czterech płaszczyznach, określonych strukturą organizacyjną przy pomocy pionów.

PION EKONOMII BEHAWIORALNEJ

I wykluczenie zawodowe osób uzależnionych (uzależnienie od zaciągania kredytów – KREDYTOHOLIZMi prewencja w zakresie zadłużania się. Działania wymierzone w kierunku tych osób to: przygotowany pierwszy w Polsce Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Zaciągania Kredytów (KBUZK), nazywany także Kwestionariuszem Badania Kredytoholizmu (KBK), który stwierdza czy dana osoba jest kredytoholikiem, szkolenia i warsztaty z uzależnienia od zaciągania kredytów (z kredytoholizmu), powołana pierwsza w Polsce Grupa Wsparcia Anonimowi Kredytoholicy (AK), oraz przygotowany program szkoleń i warsztatów z zarządzania budżetem domowym, z doradztwa zawodowego, szkolenia z przedsiębiorczości i pisania biznes planów a także dla osób , które zdecydują się na założenie swojej działalności pomoc w napisaniu biznes planu na rozpoczęcie działalności.

PION PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

II warsztaty z przedsiębiorczości dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Problem braku emerytury oraz niewydolności systemu emerytalnego dotknął już pokolenia X,Y i Z. Dlatego najmłodsi od samego początku powinni mieć świadomość tego problemu i jak najszybciej przystosowywać się do nowej rzeczywistości. Warsztaty mają na celu rozwój cech ułatwiających życie zarówno przyszłemu pracodawcy, jak i przyszłemu pracownikowi tj.: postawę proaktywną, umiejętność oceny ryzyka i gotowość do jego podjęcia, bycie elastycznym, umiejętność pracy w zespole, dostrzeganie szans i ich wykorzystywanie, innowacyjność, kreatywność czyli cechy kształtujące postawę przedsiębiorczą. Wszystkie nasze projekty są dostosowane merytorycznie do wieku beneficjentów.

PION EDUKACJI FINANSOWEJ I ROZWOJU PRODUKTÓW

III Seniorzy, Silver Generation i Produkty Finansowe. Warsztaty z zarządzania budżetem domowym, unikania ryzykownych inwestycji finansowych (piramidy finansowe), odwróconej hipoteki, niebezpieczeństwa dot. życia na kredyt (spirale finansowe), digitalizacji produktów finansowych i związanych z nimi zmianami, oraz tworzenia nowych produktów mających na celu pomoc osobom zadłużonym. Tylko edukacja finansowa uczy podejmowania racjonalnych wydatków i oszczędzania.

PION INŻYNIERII I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

IV Odnawialne Źródła Energii to przyszłość, która tworzy się na naszych oczach. Warsztaty, szkolenia, konferencje, seminaria i prelekcje z inżynierii skoncentrowane głównie na odnawialnych źródłach energii, elektryce, audycie energetycznym, termomodernizacji, budownictwie energooszczędnym i pasywnym to obszary, które powinni znać wszyscy. Odejście od paliwa kopalnego na rzecz paliw odnawialnych jest technologiczną rewolucją. Dodatkowo nie należy zapominać o elektromobilności, magazynach energii, technologii wodorowej, atomowej i fuzji termojądrowej, które będą uzupełnieniem obszarów energii odnawialnej.